3,322 views

Chú Giải: Hê-bơ-rơ 11:23-31

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTgwNTIyX3RFNHEz

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Hê-bơ-rơ 11:23-31

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ mệnh lệnh của vua.

24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn,

25 đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi:

26 người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.

27 Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được.

28 Bởi đức tin người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới máu, để cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân I-sơ-ra-ên.

29 Bởi đức tin, dân I-sơ-ra-ên vượt qua Biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó.

30 Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày.

31 Bởi đức tin, kỹ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp đón các kẻ do thám.

Share This:

Comments are closed.