4,383 views

Chú Giải: Hê-bơ-rơ 11:1-22

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDI0NjUxX3dXcmpM

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Hê-bơ-rơ 11:1-22

1 Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.

2 Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt.

3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã được thiết lập bởi Lời Thiên Chúa, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhận lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói.

5 Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi vì trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi.

6 Không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài

7 Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.

8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.

9 Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như I-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người.

10 Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.

11 Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sinh con cái được, vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành tín.

12 Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.

13 Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận những điều hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.

14 Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đang đi tìm nơi quê hương.

15 Nếu như họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại,

16 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.

17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng I-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lời hứa, dâng con một mình,

18 là về con đó có phán rằng: Ấy bởi trong I-sác mà người sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu.

19 Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình.

20 Bởi đức tin, I-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự sẽ đến.

21 Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên gậy mình mà thờ phượng.

22 Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời nói về việc con cháu I-sơ-ra-ên sẽ đi ra, và truyền lệnh về hài cốt mình.

Share This:

Comments are closed.