4,302 views

Chú Giải: Ê-phê-sô 1:1-14 – Ân Điển của Người Được Chọn

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV80NzQ1NzRfV2NLUVM

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Ê-phê-sô 1:1-14 – Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

1 Phao-lô, theo ý muốn Thiên Chúa, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, là những người trung tín trong Đấng Christ Jesus:

2 nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ Thiên Phụ chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.

4 Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài.

5 Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý tốt của Ngài,

6 để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài mà trong sự ấy Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta được cứu chuộc bởi máu Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng,

9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo lòng nhân từ Ngài mà Ngài đã định trong chính Ngài.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở dưới đất, trong Ngài.

11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ nhận phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, đúng theo mục đích của Đấng đang làm mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài.

12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

13 Ngài là Đấng mà anh em tin, sau khi anh em đã nghe Lời chân thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của anh em. Ngài là Đấng mà sau khi anh em tin thì được ấn chứng bằng Thánh Linh của lời hứa.

14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Share This:

Comments are closed.