3,441 views

Chết cho Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.”
(Rô-ma 14:8)

Trong thế gian có những người sẵn sàng chết cho một lý tưởng, chết cho những người thân yêu của mình, chết cho những người công chính hoặc ngay lành. Thánh Kinh xác định rằng:

Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dể thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành” (Rô-ma 5:7).

Thánh Kinh ca ngợi tình yêu được thể hiện qua sự chết vì bạn hữu:

Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình” Giăng 15:13).

Tất cả những hành động quên mình, hy sinh cho lý tưởng hoặc cho người khác đó, đều đáng cho chúng ta thán phục.

Bấm vào đây để đọc tiếp: http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=385

Share This:

Comments are closed.