7,264 views

CD_Chú Giải Ma-thi-ơ

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống từng bài MP3:
CD 1: http://www.mediafire.com/?al5u3u77lllmk
CD 2: http://www.mediafire.com/?qoed1oknvilgo

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống tar file tất cả các bài
(Phải có nhu liệu 7zip để giải nén tar file
Bấm vào đây để tải xuống miễn phí nhu liệu 7zip):
http://www.mediafire.com/?o5vgady2pqvps

Bấm vào tựa bài để nghe:

 
00:00 / 00:00
 1. 1Mat_001.mp3
 2. 2Mat_003.mp3
 3. 3Mat_004.mp3
 4. 4Mat_005.mp3
 5. 5Mat_006.mp3
 6. 6Mat_007.mp3
 7. 7Mat_008.mp3
 8. 8Mat_009.mp3
 9. 9Mat_010.mp3
 10. 10Mat_011.mp3
 11. 11Mat_012.mp3
 12. 12Mat_013.mp3
 13. 13Mat_014.mp3
 14. 14Mat_015.mp3
 15. 15Mat_016.mp3
 16. 16Mat_017.mp3
 17. 17Mat_018.mp3
 18. 18Mat_019.mp3
 19. 19Mat_020.mp3
 20. 20Mat_021.mp3
 21. 21Mat_022.mp3
 22. 22Mat_023.mp3
 23. 23Mat_024.mp3
 24. 24Mat_025.mp3
 25. 25Mat_026.mp3
 26. 26Mat_027.mp3
 27. 27Mat_028.mp3
 28. 28Mat_029.mp3
 29. 29Mat_030.mp3
 30. 30Mat_031.mp3
 31. 31Mat_032.mp3
 32. 32Mat_033.mp3
 33. 33Mat_034_1.mp3
 34. 34Mat_034_2.mp3
 35. 35Mat_035_DauLaGio-na_Me&AnhEmChua.mp3
 36. 36Mat_036_NguNgonGieoGiong_01.mp3
 37. 37Mat_037_NguNgonGieoGiong_02.mp3
 38. 38Mat_038_NguNgonLuaMi&CoLung.mp3
 39. 39Mat_039_NguNgonCuaBau&HatChau.mp3
 40. 40Mat_040_He-rotGietGiangBap-tit.mp3
 41. 41Mat_041_ChuaHoaBanhLanThuNhat.mp3
 42. 42Mat_042_ChuaDiTrenMatBien.mp3
 43. 43Mat_043_LuatChua&TruyenThong.mp3
 44. 44Mat_044_DucTinCuaNguoiDanBaCanaan.mp3
 45. 45Mat_045_ChuaHoaBanhLanThuHai.mp3
 46. 46Mat_046_HoiThanh.mp3
 47. 47Mat_047_ChiaKhoaNuocTroi.mp3
 48. 48Mat_048_SuHoaHinh.mp3
 49. 49Mat_049_DucTinDoiNui.mp3
 50. 50Mat_050_ChuaNopThue.mp3
 51. 51Mat_051_TroNenNhuTreTho.mp3
 52. 52Mat_052_KyLuatTrongHoiThanh.mp3
 53. 53Mat_053_ThaThuChoNhau.mp3
 54. 54Mat_054_SuLyDi.mp3
 55. 55Mat_055_DeDuocSuSongDoiDoi.mp3
 56. 56Mat_056_LamCongTrongVuonNho.mp3
 57. 57Mat_057_ChuaVaoThanhGierusalem.mp3
 58. 58Mat_058_HaiConTrai-NguoiTrongNho.mp3
 59. 59Mat_059_ViDuVeTiecCuoi.mp3
 60. 60Mat_060_SuSongLai-LuatPhap.mp3
 61. 61Mat_062_Pha-ri-si_02.mp3
 62. 62Mat_063_Pha-ri-si_03.mp3
 63. 63Mat_064_DiemChuaDen&TanThe_01.mp3
 64. 64Mat_065_DiemChuaDen&TanThe_02a.mp3
 65. 65Mat_065_DiemChuaDen&TanThe_02b_ObamaAntiChrist.mp3
 66. 66Mat_066_DiemChuaDen&TanThe_03.mp3
 67. 67Mat_067_DayToBatTrung - 10NuDongTrinh.mp3
 68. 68Mat_068_NguNgonVeTalang.mp3
 69. 69Mat_069_Chien&De.mp3
 70. 70Mat_070_NguoiXucDauChua.mp3
 71. 71Mat_071_Giuda.mp3
 72. 72Mat_072_LeVuotQua-TiecThanh.mp3
 73. 73Mat_073_Phi-e-ro.mp3
 74. 74Mat_074_ChuaBiBat.mp3
 75. 75Mat_075_PhieroChoiChua.mp3
 76. 76Mat_076_ChuaJesusTruocToaPhilat.mp3
 77. 77Mat_077_ChuaBiDongDinh.mp3
 78. 78Mat_078_BayTiengKeu_01.mp3
 79. 79Mat_079_BayTiengKeu_02.mp3
 80. 80Mat_080_BayTiengKeu_03.mp3
 81. 81Mat_081_NhungPhepLaKhiChuaChet.mp3
 82. 82Mat_082_SuAnTangChua.mp3
 83. 83Mat_083 SauNgayChuaPhucSinh_1.mp3
 84. 84Mat_084_SauNgayChuaPhucSinh_2.mp3
 85. 85Mat_084_SauNgayChuaPhucSinh_3.mp3
 86. 86Mat_085_BonPhanCuaMonDo_1.mp3
 87. 87Mat_085_BonPhanCuaMonDo_2.mp3

Share This: