6,920 views

CD_Chú Giải Giăng

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống từng bài MP3:
CD 1: http://www.mediafire.com/?8iu0sp8cs5c12
CD 2:
http://www.mediafire.com/?7dwc787gc85zw

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống tar file tất cả các bài
(Phải có nhu liệu 7zip để giải nén tar file
Bấm vào đây để tải xuống miễn phí nhu liệu 7zip):
http://www.mediafire.com/?o5vgady2pqvps

Bấm vào tựa bài để nghe:

 
00:00 / 00:00
 1. 1Ngôi Lời Hằng Hữu
 2. 2Sự Sống và Sự Sáng
 3. 3Ngôi Lời Soi sáng Mọi Người
 4. 4Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt
 5. 5Ơn Càng Thêm Ơn
 6. 6Tiếng kêu Trong Đồng Vắng
 7. 7Tư Cách và Thẩm Quyền
 8. 8Chiên Con của Đức Chúa Trời
 9. 9Hãy Đến và Xem
 10. 10Chúng Ta đã Gặp Đấng Christ_1
 11. 11Chúng Ta đã Gặp Đấng Christ_2
 12. 12Cái Thang của Gia-cốp
 13. 13Chúa Dọn Sạch Đền Thờ
 14. 14Ni-cô-đem Tìm Chúa
 15. 15Tái Sinh_1
 16. 16Tái Sinh_2
 17. 17Sự Sống Đời Đời
 18. 18Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 19. 19Thế Gian Bị Định Tội
 20. 20Việc Làm Ác và Việc Làm Trong Chúa
 21. 21Hạ Mình Phục Vụ
 22. 22Người Đàn Bà Sa-ma-ri
 23. 23Nước Sống
 24. 24Sự Thờ Phượng Thật
 25. 25Sau Khi Gặp Chúa
 26. 26Thức Ăn Thật
 27. 27Kếy Quả Cho Chúa
 28. 28Đức Tin của Nhà Quý Tộc
 29. 29Phép Lạ Bên Bờ Ao
 30. 30Thẩm Quyền của Đức Con
 31. 31Quyền Phán Xét
 32. 32Lòng Vô Tín
 33. 33Phép Lạ Hóa Bánh cho Hơn 5000 Người Ăn
 34. 34Đấng Ta là
 35. 35Ấn Chứng của Đức Chúa Trời
 36. 36Bánh Hằng Sống_1
 37. 37Bánh Hằng Sống_2
 38. 38Lời Thần Linh Sự Sống
 39. 39Lễ Lều Tạm
 40. 40Giáo Lý của Đấng Christ
 41. 41Luật Pháp, Bệnh Tật, Chữa lành, Phán Xét
 42. 42Dư Luận về Đấng Christ
 43. 43Nước Hằng Sống
 44. 44Người Đàn Bà Ngoại Tình
 45. 45Sự Sáng của Thế Gian
 46. 46Khi Đấng Christ Được Tôn Cao
 47. 47Sức Mạnh của Lẽ Thật
 48. 48Con của Đức Chúa Trời và Con của Ma Quỷ
 49. 49Nghe Tiếng Chúa, Vâng Giữ Lời Chúa
 50. 50Người Mù Từ Thuở Mới Sinh
 51. 51Mù và Sáng
 52. 52Người Chăn Thật
 53. 53Chúa và Bầy Chiên của Ngài
 54. 54Các Ngươi Là Thần
 55. 55Những Người Chúa Yêu
 56. 56Đức Chúa Jesus Khóc
 57. 57Người Về từ Cõi Chết
 58. 58Một Người Vì Mọi Người
 59. 59Ma-ri Xức Dầu cho Chúa
 60. 60Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem
 61. 61Sự Phán Xét Thế Gian
 62. 62Lời Cuối Cùng Dành cho Thế Gian
 63. 63Chúa Rửa Chân Các Môn Đồ
 64. 64Hãy Rửa Chân Nhau
 65. 65Kẻ Phản Chúa
 66. 66Điều Răn Mới
 67. 67Đường Đi, Lẽ Thật, Sự Sống
 68. 68Ta Trong Cha và Cha Trong Ta
 69. 69Làm Những Việc Chúa Làm
 70. 70Đấng Yên Ủi
 71. 71Sự Bình An của Đấng Christ
 72. 72Gốc Nho Thật
 73. 73Tình Yêu Lớn Nhất
 74. 74Bạn Hữu của Đấng Christ
 75. 75Tội Chống Nghịch Đấng Christ
 76. 76Sự Cáo Trách của Thế Gian
 77. 77Đau Buồn Trở Nên Vui Vẻ
 78. 78Ngài Biết Hết Mọi Điều
 79. 79Sự Sống Đời Đời
 80. 80Hiệp Một Như Chúa Cha và Chúa Con
 81. 81Họ Không Thuộc về Thế Gian
 82. 82Thánh Hóa Bởi Lời Chúa
 83. 83Thánh Hóa Trong Lẽ Thật
 84. 84Nên Một Trong Chúa
 85. 85Chúa Bị Bắt
 86. 86Phi-e-rơ Chối Chúa
 87. 87Vương Quốc của Chúa
 88. 88Chứng Nhân cho Lẽ Thật
 89. 89Phi-lát Xử Án Chúa
 90. 90Gô-gô-tha và Thập Tự Giá
 91. 91Chúa Chết và Được An Táng
 92. 92Chúa Sống Lại
 93. 93Bình An cho Các Ngươi
 94. 94Ngài Là Jesus
 95. 95Con của Thiên Chúa
 96. 96153 Con Cá Lớn
 97. 97Agape: Tình Yêu Thiên Thượng
 98. 98Chức Vụ Chăn Bầy
 99. 99Sống cho Chúa và Chết cho Chúa

Share This: