2,019 views

Cây cân giả

1. Bổn phận

 

– Cha mẹ & con cái:

 

Cha mẹ có bổn phận nuôi, dạy, cầu thay cho con cái.

 

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

(Châm ngôn 22:6)

 

Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; Dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt.

(Châm ngôn 23:13)

 

Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ; Song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó.

(Châm ngôn 22:15)

 

Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.

(Châm ngôn 13:24)

 

Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người.

(2 Sa-mu-ên 7:14)

 

Con cái có bổn phận tôn kính, vâng phục, và chăm sóc cha mẹ (đã trình bày trong bài giảng Hãy hiếu kính cha mẹ).

 

– Vợ & chồng:

 

Chồng phải yêu thương vợ như Đấng Christ yêu thương và hy sinh cho Hội Thánh. Vợ phải vâng phục chồng như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ.

 

Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ.

(1 Cô-rinh-tô 7:3-4)

 

Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.

Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.

(Ê-phê-sô 5:23-25)

 

– Người chăn & chiên:

 

Người chăn hết lòng chăm sóc bầy chiên, làm gương cho bầy chiên và vì chiên mà phó sự sống mình. Chiên chia xẻ tài sản vật chất của mình cho người chăn.

 

Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhậm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy.

(1 Phi-e-rơ 5:2-3)

 

Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.

(Giăng 10:11)

 

Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó.

(Ga-la-ti 6:6)

 

2. Trách nhiệm

 

3. Tình cảm

 

Dùng cân gian và trái cân giả với Đức Chúa Trời

 

Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì Ta sao được tinh sạch?

(Mi-chê 6:11)

 

Con dân của Chúa cũng có thói quen sử dụng cân gian và trái cân giả với Chúa trong sự:

 

– dâng hiến

 

Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.

(2 Cô-rinh-tô 9:7)

 

Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.

(Rô-ma 12:1)

– phục vụ

 

Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

(1 Cô-rinh-tô 15:58)

 

Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.

(2 Ti-mô-thê 2:15)

 

Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,

(Cô-lô-se 3:23)

 

Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa.

(Ma-thi-ơ 25:40-45)

 

 

– hứa nguyện

 

Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo.

(Dân Số Ký 30:3)

 

Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện, thì không phạm tội. Khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó.

(Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21-23)

 

Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao.

(Thi Thiên 50:14)

 

Kết luận

 

Cách thức chúng ta cư xử với ngưòi khác và với Chúa sẽ được Đức Chúa Trời báo trả xứng đáng.

 

Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.
(Ga-la-ti 6:7).

 

Mắt Ta chẳng đoái tiếc ngươi, Ta chẳng thương xót ngươi đâu. Ta sẽ tùy theo đường lối ngươi báo trả ngươi, sự gớm ghiếc ngươi sẽ ở giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng chính Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng đánh phạt.

(Ê-xê-chi-ên 7:9)

Share This:

Comments are closed.