2,521 views

Bị Diệt Vì Thiếu Sự Thông Biết

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV83OTQ1MTFfYWdDamw

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Dưới đây là Ô-sê 4:1-7 theo bản Hiệu Đính 2012
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

1 Hỡi con cái I-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có sự kiện cáo với dân đất này, bởi trong đất này chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự thông biết Thiên Chúa.

2 Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu.

3 Vậy nên, đất ấy sẽ sầu thảm; hết thảy người ở đó sẽ hao mòn, những thú đồng và chim trời cũng vậy; những cá biển cũng sẽ bị lấy đi.

4 Dầu vậy, chớ có ai biện luận, chớ có ai quở trách! Vì dân ngươi giống như những người cãi lẫy thầy tế lễ.

5 Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày; chính mình kẻ tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm, và Ta sẽ diệt mẹ ngươi.

6 Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì Ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.

7 Chúng nó sinh sản nhiều ra bao nhiêu, thì chúng nó lại phạm tội nghịch lại Ta bấy nhiêu: Ta sẽ đổi sự vinh quang của chúng nó ra sỉ nhục.

Share This:

Comments are closed.