2,197 views

Ánh Sáng Thật của Thế Gian

Đặng Thái Học
Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV80NDEzMzMzXzZScFlQ

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Chia Sẻ
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=3274

Hê-bơ-rơ 1:1-3

1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,

2 rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;

3 Con là sự chói sáng của sự vinh quang Ngài và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời của năng lực Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao.

Share This:

Comments are closed.