1,670 views

Giê-rê-mi 1:18

Nhấp vào nút play  ►để nghe

 

1. Nầy, ngày nay, Ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất nầy:

Một thành vững bền là một thành có khả năng nội tại để chống cự những cuộc tấn cống của kẻ thù. Đức Chúa Trời đã khiến cho Giê-rê-mi trở nên nhẫn nại, chịu đựng tất cả những cuộc tấn công đến từ những kẻ thù nghịch ông. Một cột bằng sắt cung cấp sự chống đỡ tốt nhất cho mái nhà để bảo vệ người và tài sản khỏi bị thiệt hại bởi các yếu tố thời tiết. Đức Chúa Trời đã khiến cho ý chí của Giê-rê-mi mạnh mẽ đến nỗi không điều chi có thể nghiền nát đức tin của ông. Người công bình sẽ sống bởi đức tin (Rô-ma 1:17; Ha-ba-cúc 2:4). Đức tin bảo vệ chúng ta khỏi bất kỳ điều gì có thể làm cho chúng ta bị tổn hại nhưng chúng ta cần phải có một ý chí kiên cường, quyết ở trong Đức Chúa Trời cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Tường bằng đồng là tường được đúc bằng đồng và vào thời đó không một vũ khí nào có thể công phá loại tường như vậy. Đức Chúa Trời đã khiến cho mục vụ của Giê-rê-mi trở thành bất khả bại. Với tất cả những trang bị đó, Giê-rê-mi được Chúa sai đứng lên nói nghịch cùng cả đất.

2. Nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ, và dân trong đất:

Nghịch cùng cả đất là nghịch cùng tất cả mọi người sống trong toàn xứ. Các vua của Giu-đa và các quan trưởng nó là những nhà cai trị về phương diện chính trị. Các thầy tế lễ là những người lãnh đạo về phương diện thuộc linh. Dân trong đất là mỗi một công dân của vương quốc. Nói nghịch cùng họ là:

  • Xét nghiệm nếp sống của họ:

“Ta đã lập ngươi làm kẻ thử và đồn lũy giữa dân Ta, đặng ngươi nhận biết và dò xem đường lối nó.” (Giê-rê-mi 6:27)

  • Công bố tội lỗi của họ:

“Ta sẽ rao sự xét đoán Ta nghịch cùng chúng nó, vì điều ác chúng nó đã làm; bởi chưng chúng nó đã lìa bỏ Ta, đốt hương cho các thần khác, và thờ lạy việc tay mình làm ra.” (Giê-rê-mi 1:16)

“Có nước nào thay đổi thần của mình, mặc dầu ấy chẳng phải là thần không? Nhưng dân Ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích! Hỡi các từng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó; hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều, Đức Giê-hô-va phán. Dân Ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.” (Giê-rê-mi 2:11-13)

Ngày hôm nay, chúng ta ngồi đây và đọc những lời Đức Chúa Trời đã phán cùng Giê-rê-mi, chúng ta có cảm nhận rằng Đức Chúa Trời đang phán trong lòng của chúng ta, kêu gọi chúng ta nói nghịch cùng đất nước này không?

Các vua và quan của đất nước này đã lấy đi sự trưng bày các điều răn của Đức Chúa Trời, quyền cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, và quyền đọc Lời Chúa trong những nơi công cộng. Các vua và quan của đất nước này đã làm ra những đạo luật cho phép giết hại trẻ em trong lòng mẹ và hợp pháp hóa hôn nhân giữa những người đồng tính luyến ái.

Các thầy tế lễ của đất nước này, tức là các Cơ-đốc nhân, yêu mến thế gian, theo đuổi thế gian, sống như thế gian, và có mùi của thế gian. Chỉ cần mở TV lên là chúng ta có thể thấy vô số những người gọi là “Nhà Truyền Giảng Tin Lành” giảng đủ thể loại của một “tin lành khác” (Ga-la-ti 1:6, 7) 24 tiếng đồng hồ một ngày, bảy ngày một tuần, đến hàng tỉ người khắp nơi trên thế giới! Hàng chục ngàn người, tuần này sang tuần khác, ngồi trong những nơi gọi là “Đại Hội Thánh” (mega churches) để uống cạn lời giảng của những người nói trên, đặt lòng tin của họ vào các thần của đời này, vào sự giàu có, thịnh vượng của thế gian! Có bao nhiêu người trong số những người gọi là Cơ-đốc nhân có thể tỏ ra cho thế gian thấy được chứng tích của một Cơ-đốc nhân, tức là lòng yêu thương lẫn nhau như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta (Giăng 13:35)? Dân của đất nước này đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, “đốt hương cho các thần khác, và thờ lạy việc tay mình làm ra” (Giê-rê-mi 1:16).

Nếu chúng ta cảm nhận rằng Giê-rê-mi 1:18 là tiếng của Đức Chúa Trời gọi chúng ta đứng lên nói nghịch cùng cả đất Hoa Kỳ này thì chúng ta hãy tự xét nghiệm chính mình trước. Hãy tra xét lòng mình, xưng nhận mọi tội lỗi, và tiếp nhận sự tha thứ của Chúa.

Chúng ta có thật lòng cầu thay cho sự cứu rỗi của dân sự? Chúng ta có thật lòng “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1)? Chúng ta có thật lòng “phó chính mình… cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (Rô-ma 6:13)? Ít ra, chúng ta chưa thành tín trong chức thầy tế lễ mà chúng ta đã nhận được qua sự đổ huyết của Đấng Christ (Khải Huyền 1:6; tham khảo Xuất Ê-díp-tô Ký 29:21). Ít ra, chúng ta chưa thành tín trong chức vụ tiên tri của Đức Chúa Trời, cảnh báo dân sự về sự hư mất của những người không tiếp nhận Chúa (Giăng 3:36). Ít ra, chúng ta chưa thành tín trong chức vụ vua mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta khi chúng ta để cho xác thịt của chúng ta tiếp tục cai trị một phần nào đó trong đời sống của chúng ta (I Cô-rinh-tô 9:27).

Chúng ta hãy nói nghịch cùng vua, quan, thầy tế lễ trong mỗi một chúng ta. Chúng ta hãy phục hòa với Đức Chúa Trời trước khi chúng ta nói nghịch cùng cả đất này. Tôi tin rằng đó là tiếng gọi của Đức Chúa Trời đang kêu gọi Hội Thánh trong thời điểm đặc biệt này vì ngày Đấng Christ trở lại đang đến với chúng ta.

Huỳnh Christian Timothy
29/06/2008

 

Share This:

Comments are closed.