Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2018)

5,402 views

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

17/11/2018 Chú Giải Nhã Ca 8:5-14
Hai Mặt của Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-08_05-14/

Đọc Tiếp →

Share This:

Thông Báo về Francis Hùng

9,840 views

Kính thưa quý bạn đọc,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng: Kể từ hôm nay, 19/05/2014, chúng tôi không còn thông công với Vương Hữu Hùng, tự Preacher Paul Vương, Phao Lô Vương, và Francis Hùng bởi vì người này đã công khai chối bỏ giáo lý Một Thiên Chúa Ba Ngôi [1]. Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Thi Thiên 042:01-02

7 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 21/11/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Như con nai cái mong chờ bên khe nước, thì cũng vậy, linh hồn tôi hướng về Thiên Chúa! Linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa, {là} Thiên Chúa Hằng Sống! Khi nào tôi sẽ đến và sẽ nhìn thấy mặt Thiên Chúa? [Có thể dịch: và sẽ ra mắt trước Thiên Chúa.]” (Thi Thiên 42:1-2).

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Rô-ma 08:28-30

14 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 20/11/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại {làm} ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, {là những người} được gọi theo một mục đích {của Ngài}. Vì những ai Ngài đã biết trước, {thì} Ngài cũng đã định sẵn {để} giống như hình ảnh của con Ngài, {để} con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha. Và những ai Ngài đã định sẵn, {thì} Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi, {thì} Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình, {thì} Ngài cũng đã làm cho {họ} vinh hiển.” (Rô-ma 8:28-30).

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Xa-cha-ri 14:03-04

25 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 19/11/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

“Chúa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Ngài sẽ đi ra và Ngài sẽ đánh trận {với) các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, đôi chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông. Núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa {từ} đông {sang} tây, {thành ra} một trũng rất lớn. Phân nửa núi dời về phương bắc và phân nửa {núi dời} về phương nam.” (Xa-cha-ri 14:3-4).

Một trong các câu Thánh Kinh chứng minh: Chúa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đức Chúa Jesus Christ. Đây là lời tiên tri về sự tái lâm trên đất của Đức Chúa Jesus Christ vào cuối Kỳ Tận Thế [1]. Đọc và nghe bài giảng Chú Giải Xa-cha-ri 14 [2].

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Suy Ngẫm Lời Chúa: Ga-la-ti 06:10

84 views

Suy Ngẫm Lời Chúa 02/11/2018
Tải xuống bài viết này tại đây:
https://od.lk/fl/MV8yMDI4MTgxNV8

Tổng Hợp và Hiệu Đính:
Nguyễn Thị Trinh

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

“Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết {là} cho những người nhà trong đức tin {của chúng ta}.” (Ga-la-ti 6:10).

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Hê-bơ-rơ 01:07-09

28 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 18/11/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Về các thiên sứ, Ngài phán {rằng}: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài {là} những thần linh, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. Nhưng về Con {thì lại phán rằng}: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn đến đời đời. Vương trượng công chính {là} vương trượng của vương quyền Ngài. Ngài yêu sự công bình và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài {với} dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]” (Hê-bơ-rơ 1:7-9).

Tham khảo: Giăng 17:11 và Phi-líp 2:9 để biết vì sao Thánh Kinh gọi Đức Chúa Jesus Christ bằng danh xưng “Đức Chúa Trời”.

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Suy ngẫm Lời Chúa: I Cô-rinh-tô 01:10

99 views

Suy Ngẫm Lời Chúa 01/11/2018
Tải xuống bài viết này tại đây:
https://od.lk/fl/MV8yMDI4MTgxNV8

Tổng Hợp và Hiệu Đính:
Nguyễn Thị Trinh

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

“Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.” (I Cô-rinh-tô 1:10).

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Những Bước Linh Trình

102 views

Những Bước Linh Trình
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Xóm Đêm”
của Phạm Đình Chương
12/11/2018

Và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài sẽ đi trước {ngươi}. Ngài sẽ ở với ngươi. Ngài sẽ chẳng lìa khỏi {ngươi}, cũng chẳng từ bỏ {ngươi}. Chớ sợ, và chớ ngã lòng.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:8).

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Nhã Ca 8:6-7

169 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 16/11/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

“Hãy để em như một cái ấn trên lòng anh, như một cái ấn trên cánh tay anh. Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự nóng cháy của nó {là sự nóng cháy} của ngọn lửa. Nước nhiều không có thể dập tắt được tình yêu; những dòng nước cũng chẳng nhận chìm hoặc cuốn trôi {nó} đi. Cho dù một người hiến hết sản nghiệp của nhà mình vì tình yêu, {thì cũng} chẳng đáng gì.” (Nhã Ca 8:6-7).

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Đọc Tiếp →

Share This:

Tử Ngữ của Thánh Kinh: Khải Huyền 22:12-13

29 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 15/11/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Này, Ta đến mau chóng và tiền trả công của Ta với Ta, {để} trao cho mỗi người tùy theo sự làm việc của mỗi người sẽ là. Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Hết.” (Khải Huyền 22:12-13).

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8yMDI2MDUxMV8

Chúng tôi cậy ơn Chúa, đưa ra một câu Thánh Kinh làm đề tài suy ngẫm trong ngày cho quý con dân Chúa. Chúng tôi chỉ đăng câu Thánh Kinh và ghi chú ý nghĩa các từ ngữ trong câu ấy. Phần suy ngẫm và rút ra bài học áp dụng thuộc về mỗi người. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta trong việc suy ngẫm Lời Chúa.

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú A ở cuối bài này.

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Thi Thiên 100

38 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 14/11/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Thi Thiên 100

1 Hỡi cả trái đất! Hãy cất tiếng reo mừng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!

2 Hãy phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu với sự vui mừng! Hãy đến trước mặt Ngài với sự ca hát.

3 Hãy biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài {là} Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên chúng tôi, không phải chúng tôi {tự làm ra mình}. {Chúng tôi là} con dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.

4 Hãy vào trong các cửa của Ngài với lời cảm tạ! {Hãy vào} trong các hành lang của Ngài với lời tôn vinh! Hãy cảm tạ {Ngài}, tôn kính danh của Ngài!

5 Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu {là} thiện. Sự từ ái của Ngài còn mãi, và sự thành tín của Ngài còn đến đời đời.

Tải xuống bài viết này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNzM5Njg5MzNf/ThiThien_100_20181114.pdf

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: I Ti-mô-thê 03:16

48 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 13/11/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, đã được các thiên sứ trông thấy, đã được giảng ra trong các dân ngoại, đã được tin cậy trong thế gian, đã được cất lên trong sự vinh quang.” (I Ti-mô-thê 3:16).

Tải xuống bài viết này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNzM5NDEwMzBf/1Timothe_03_16_20181113.pdf

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Chúa Hằng Chăn Dắt Ta

413 views

Chúa Hằng Chăn Dắt Ta
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Hai Mùa Mưa”
của Lê Minh Bằng
03/11/2018

Ta là Người Chăn Hiền Lành.
Người Chăn Hiền Lành bỏ đi sự sống của mình vì bầy chiên.”

(Giăng 10:11)

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Ê-sai 46:04

43 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 12/11/2018
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

“Cho đến chừng {các ngươi} già cả, tóc bạc, Ta {là} Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và sẽ giải cứu {các ngươi}.” (Ê-sai 46:4).

Tải xuống bài viết này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNzM4Mzg0NTJf/Esai_46_04_20181112.pdf

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Thi Thiên 001

51 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 09/11/2018

Thi Thiên 1

1 Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng;

2 nhưng sự vui thỏa của người ấy {ở} trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trong luật pháp của Ngài, người ấy suy ngẫm lúc ban ngày và ban đêm.

3 Người ấy sẽ như cây được trồng gần các dòng nước. Cây ấy sinh trái của nó trong mùa của nó. Lá của nó sẽ chẳng tàn héo. Mọi sự người ấy làm {đều} sẽ thịnh vượng.

4 Những kẻ ác chẳng như vậy đâu; nhưng như rơm rác mà gió thổi bay đi.

5 Vậy nên, bởi cớ ấy những kẻ ác sẽ chẳng đứng nổi trong sự phán xét; những tội nhân {cũng không được ở} trong hội của những người công bình.

6 Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu biết đường lối của những người công bình. Nhưng đường lối của những kẻ ác sẽ bị diệt vong.

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Ma-thi-ơ 10:24-25

60 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 08/11/2018

Chúng tôi cậy ơn Chúa, đưa ra một câu Thánh Kinh làm đề tài suy ngẫm trong ngày cho quý con dân Chúa. Chúng tôi chỉ đăng câu Thánh Kinh và ghi chú ý nghĩa các từ ngữ trong câu ấy. Phần suy ngẫm và rút ra bài học áp dụng thuộc về mỗi người. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta trong việc suy ngẫm Lời Chúa.

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

  • Mã số Strong’s, bắt đầu với H (viết tắt của Hebrew – Hê-bơ-rơ) hoặc G (viết tắt của Greek – Hy-lạp) giúp người đọc tra tìm từ ngữ mang mã số ấy qua các bộ dụng ngữ từ điển Hê-bơ-rơ và Hy-lạp. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

“Môn đồ thì không hơn thầy; tôi tớ cũng không hơn chủ của mình. Người môn đồ mà được như thầy của mình và người tôi tớ như chủ của mình, {thì cũng} đủ rồi. Nếu {họ} đã gọi người chủ nhà {là} Bê-ên-xê-bun, {thì} những người nhà của người ấy, {còn bị gọi tệ} hơn biết bao nhiêu.” (Ma-thi-ơ 10:24-25).

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Giê-rê-mi 15:16

54 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 07/11/2018

Chúng tôi cậy ơn Chúa, đưa ra một câu Thánh Kinh làm đề tài suy ngẫm trong ngày cho quý con dân Chúa. Chúng tôi chỉ đăng câu Thánh Kinh và ghi chú ý nghĩa các từ ngữ trong câu ấy. Phần suy ngẫm và rút ra bài học áp dụng thuộc về mỗi người. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta trong việc suy ngẫm Lời Chúa.

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

  • Mã số Strong’s, bắt đầu với H (viết tắt của Hebrew – Hê-bơ-rơ) hoặc G (viết tắt của Greek – Hy-lạp) giúp người đọc tra tìm từ ngữ mang mã số ấy qua các bộ dụng ngữ từ điển Hê-bơ-rơ và Hy-lạp. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

“Lời Ngài được tìm gặp, thì tôi đã ăn nuốt {chúng}. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi, vì tôi được xưng bằng danh Ngài! {Ôi!} Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa Vạn Quân!” (Giê-rê-mi 15:16).

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Giăng 01:01-04

56 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 06/11/2018

Chúng tôi cậy ơn Chúa, đưa ra một câu Thánh Kinh làm đề tài suy ngẫm trong ngày cho quý con dân Chúa. Chúng tôi chỉ đăng câu Thánh Kinh và ghi chú ý nghĩa các từ ngữ trong câu ấy. Phần suy ngẫm và rút ra bài học áp dụng thuộc về mỗi người. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta trong việc suy ngẫm Lời Chúa.

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

  • Mã số Strong’s, bắt đầu với H (viết tắt của Hebrew – Hê-bơ-rơ) hoặc G (viết tắt của Greek – Hy-lạp) giúp người đọc tra tìm từ ngữ mang mã số ấy qua các bộ dụng ngữ từ điển Hê-bơ-rơ và Hy-lạp. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

“Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu, Đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài, không vật gì đã có được làm nên. Trong Ngài, hằng có sự sống. Sự sống hằng là sự sáng của loài người.” (Giăng 1:1-4).

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: Giô-ên 02:13

48 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 05/11/2018

Chúng tôi cậy ơn Chúa, đưa ra một câu Thánh Kinh làm đề tài suy ngẫm trong ngày cho quý con dân Chúa. Chúng tôi chỉ đăng câu Thánh Kinh và ghi chú ý nghĩa các từ ngữ trong câu ấy. Phần suy ngẫm và rút ra bài học áp dụng thuộc về mỗi người. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta trong việc suy ngẫm Lời Chúa.

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

  • Mã số Strong’s, bắt đầu với H (viết tắt của Hebrew – Hê-bơ-rơ) hoặc G (viết tắt của Greek – Hy-lạp) giúp người đọc tra tìm từ ngữ mang mã số ấy qua các bộ dụng ngữ từ điển Hê-bơ-rơ và Hy-lạp. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

“Hãy xé lòng của các ngươi, đừng {xé} áo của các ngươi. Hãy trở lại với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi. Vì Ngài là từ ái và thương xót, chậm giận và nhiều sự lành, đổi ý về sự dữ.” (Giô-ên 2:13).

Đọc Tiếp →

Share This:

Từ Ngữ của Thánh Kinh: I Cô-rinh-tô 06:19-20

67 views

Từ Ngữ của Thánh Kinh 04/11/2018

Chúng tôi cậy ơn Chúa, đưa ra một câu Thánh Kinh làm đề tài suy ngẫm trong ngày cho quý con dân Chúa. Chúng tôi chỉ đăng câu Thánh Kinh và ghi chú ý nghĩa các từ ngữ trong câu ấy. Phần suy ngẫm và rút ra bài học áp dụng thuộc về mỗi người. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta trong việc suy ngẫm Lời Chúa.

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

  • Mã số Strong’s, bắt đầu với H (viết tắt của Hebrew – Hê-bơ-rơ) hoặc G (viết tắt của Greek – Hy-lạp) giúp người đọc tra tìm từ ngữ mang mã số ấy qua các bộ dụng ngữ từ điển Hê-bơ-rơ và Hy-lạp. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

“Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, {Đấng đang ngự} trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có từ Thiên Chúa; và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là sự thuộc về Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:19-20).

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke Thánh Ca: Hãy Tìm Về với Chúa

68 views

Hãy Tìm Về với Chúa!
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Hoang Vắng”
của Quốc Dũng
13/10/2018

Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối của nó!
Kẻ không công chính hãy từ bỏ những ý tưởng của nó!
Nó hãy trở lại với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì Ngài sẽ thương xót nó!
Nó hãy trở lại với Thiên Chúa của chúng ta, vì Ngài tha thứ cách dư dật!”

(Ê-sai 55:7)

Đọc Tiếp →

Share This: